fbpx

City Marketing Lelystad legt in 2018 basis voor strategische toekomst

Lelystad staat voor een jaar vol kansen en mogelijkheden op verschillende vlakken. Op gebied van logistiek, wonen en ook leisure trekt de markt flink aan. Voor City Marketing Lelystad (CML) een mooie taak om hier met marketing op aan te haken. Het jaar 2018 is dan ook het eerste jaar dat er in alle domeinen (Wonen, werken en vrije tijd) marketing campagnes geplanned staan. Daarnaast is het ook het jaar van verder vooruit kijken, CML maakt in 2018 het raamwerk die als basis dient voor een geactualiseerd Strategisch marketingplan Lelystad 2019 – 2029. Deze en alle andere activiteiten van CML staan beschreven in het jaarplan 2018, waar het college vandaag akkoord mee is gegaan.

In 2017 kreeg CML al aanvullende opdrachten op gebied van reclamebeheer, woonmarketing en vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. In 2018 komt daar ook nog een aanvullende Lelypas opdracht bij. De gemeente Lelystad kiest dus bewust voor CML als opdrachtnemer. Naast partner is de gemeente ook opdrachtgever. ‘We staan aan de vooravond van belangrijke economische impulsen voor Lelystad; w.o. de ingebruikneming van het uitgebreide vliegveld en van binnenhaven Flevokust. Voegen we daaraan toe de nieuwe raadsperiode, dan is 2018 een mooi moment om naast het uitvoeren van de afgesproken taken, de balans op te maken voor de inzet en herijking van de doelstelling van City Marketing Lelystad. Daarom vragen we CML om in 2018 het totale marketingpakket en daarmee de merkbeleving voor de komende jaren onder de loep te nemen’, aldus Jop Fackeldey, wethouder Citymarketing.

Algemeen
Juist nu de activiteiten van CML zich steeds meer uitbreiden wordt de algemene merkbelevingscampagne belangrijker. Deze verbindt als het ware alle marketing activiteiten vanuit de domeinen en vult de gaten op. Zo worden doelgroepen gedurende het hele jaar vanuit verschillende richtingen benaderd. De effecten van deze campagnes worden vanaf 2018 aanvullend gemonitord. Het driejaarlijkse imago onderzoek wordt aangevuld met jaarlijkse feitelijke gegevens die een indicatie geven van de (beoogde) effecten. Met 2018 als probeerjaar zijn er dan ook een aantal kwantitatieve doelstellingen vastgesteld. De onderzoeksopzet is te vinden als bijlage van het jaarplan 2018. Uiteraard blijft het verstevigen van de kernwaarden, behalen van mediawaarde en het ontwikkelen van nieuw campagnemateriaal een belangrijk onderdeel van het jaarplan. Voor de Lelypas is er in 2018 een aanvulling. Bijvoorbeeld het aansluiten van instellingen en het ontwerpen van een module voor geoormerkte Lelypunten zijn mogelijk gemaakt door de aanvullende bijdrage van de gemeente.

Wonen
Op basis van het in 2017 geschreven woonmarketingplan van het bureau De Wijde Blik is voor 2018 een actieplan opgesteld. Deze richt zich op dezelfde doelgroepen als in 2017, met enige focusverschuiving en aanvullingen vanuit de effecten van de campagne in 2017. Bij bijvoorbeeld outdoor reclame levert dit een kleine verschuiving op qua locatie keuzes. Hetzelfde geldt voor de Facebook campagne, op basis van de gegevens van 2017 worden er in 2018 nieuwe Facebook camapgnes ingekocht. Ook worden er nieuwe testimonials gemaakt, in lijn met degene die al te vinden zijn op de vernieuwde site www.woneninlelystad.nl. Naast de campagnes uit het marketingplan wordt er in samenwerking met OBL een campagne opgezet met financiering vanuit grondbijdragen. Er wordt ook al naar de verdere toekomst gekeken, middels een onderzoek naar de inkomende pendel en het sturen in mogelijke fysieke verbeteringen.

Werken
Binnen het domein Werken wordt er voornamelijk gericht op economische profilering. Er wordt dit jaar dan ook gekozen om de beurzen Provada en Expo Real bij domein Werken onder te brengen. Voor de economische profilering is de aansluiting met de Metropoolregio Amsterdam erg belangrijk. Naast het bijhouden van de Lelystadse bijdrage aan www.investinamsterdam.com en deelname aan beurzen kijkt CML in 2018 samen met de vastgoedmarketing projectgroep naar aanvullende manieren om aan te sluiten. Daarnaast heeft CML voor 2018 budget vrijgemaakt voor een kleine campagne gericht op investeerders en ontwikkelaars uit de logistieke sector.

Toerisme
In 2017 zijn er positioneringsstrategieën geschreven voor verschillende toeristische gebieden in Lelystad. Op basis van deze positioneringen rondt CML in 2018 een campagneplan af voor de verschillende toeristische kerngebieden. Doel van deze campagne is de bekendheid van Lelystad als toeristische bestemming te vergroten. Naast de campagne wordt er ook gekeken naar nieuwe thematische folders en naar toeristische informatievoorziening. In 2018 start een pilot waarbij digitale informatiepunten bij verschillende toeristische ondernemers worden ontwikkeld. Ook is er in 2018 aandacht voor de riviercruises middels een marketingplan specifiek voor deze markt. Net als voorgaande jaren is het coördineren van fysieke VVV punten en website, deelname in verschillende projectgroepen/netwerken en het coördineren van de Gastentoer een onderdeel van het takenpakket.

Evenementen
CML is een marketing organisatie en zet dan ook in 2018 haar marketing kennis in om evenementen te ondersteunen. Net als voorgaande jaren op de eerste plaats om de stadstrots te verhogen, in 2018 wordt ook gekeken naar aanvullende marketing mogelijkheden bij omliggende gemeenten. Naast het trekken van meer bezoekers kunnen evenementen op deze manier met naamsbekendheid ook bijdragen aan de merkbelevingsdoelen. Daarnaast wordt het aanbod van ondersteuning nog meer gespecificeerd op de verschillende evenementen. In 2018 staan er 2 nieuwe, grote evenementen op de planning voor Lelystad: Hiswa te water en 100 jaar Zuiderzeewet. Hoewel de exacte invulling nog niet bekend is, zal CML deze evenementen ondersteunen met haar kennis van de stad en beschikbare marketing middelen.

Het bericht City Marketing Lelystad legt in 2018 basis voor strategische toekomst verscheen eerst op City Marketing Lelystad.

Leave a Reply